چک یا سفته؟؟

چک یا سفته؟؟

چک یا سفته؟؟

اگر قصد انجام معامله ای را دارید و بین گرفتن چک یا سفته حق انتخاب دارید، چک را قبول کنید، 
زیرا:
در صورت عدم پرداخت چک، واخواست( یا همان برگشت) آن در بانک ،و بدون هزینه انجام می‌شود، اما واخواست سفته زمان‌بر، و پر هزینه است.

میتوان برای چک شکایت کیفری کرد، و برای صادرکننده چک بلامحل مجازات حبس در نظر گرفته می شود، اما برای سفته فقط میتوان دادخواست حقوقی مطرح  کرد،و مال بدهکار را توقیف کرد،و در شرایطی نادر اعمال حبس نمود.