سر قفلی

سر قفلی

سر قفلی

سوال:سرقفلی چگونه منتقل می شود؟


۱-اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری ، و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می شود ،که ممکن است با سند عادی  یا سند رسمی انتقال یابد.
۲-قهری: انتقال قهری به این صورت است که شخصی فوت می کند ، و حقوق حاصل از اجاره (سرقفلی و یا حق کسب و پیشه ) ،به ورثه ی شخص منتقل می شود.


۳-قضائی: وقتی از طرف مقام قضائی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده  شود، در این صورت انتقال قضائی خواهد بود.