پادکست شفای روان6

پادکست شفای روان6

پادکست شفای روان6

 

 

قسمت ششم:معرفی و عنوان مدیریت ذهن

شفای روان با مدیریت ذهن به معنای کنترل فکر و قدرت پیرایش فکر و باورها از افکار زائد و مخرب با حذف آنها از طریق احیای فطرت انسانی و غلبه بر آفتگی و گستاخی و افسارگسیختگی در ذهن و خیال است که برایند نهایی آن قرار و آرامش ماندگارو عمیق خواهد بود نه سکون سطحی و آرامش مقطعی و زودگذر

ذات حقیقی آدمی واجد همه فضایل وغنای بی منتهاست که کشف و تجلی آن مایه ی تحول بنیادی و رسالی در تمامی ابعاد زندگی آدمی می شود فارغ از هرگونه قالب و روش و آیین و مذهب و غیره، تجلی چیزی ورا وصف که فاقد هرگونه قالب و انگاره است و حقیقت جوهر متعالی آدمی با آثار نادیده و ناشنیده و غیرقابل تصور است

 

 


>

برچسب ها :