تفاوت مجازاتهای دنیوی و اخروی

تفاوت مجازاتهای دنیوی و اخروی

تفاوت مجازاتهای دنیوی و اخروی

تفاوت مجازاتهای دنیوی و اخروی

ماهیت مجازاتهای اخروی با نوع مجازاتهای دنیوی متفاوت است مجازاتهای دنیوی برای تامین نظم و حقوق اشخاص بوده و به صورت قراردادی اعتبار و جعل شده و قابل تغییر و حذف است،اما مجازاتهای اخروی نتیجه طبیعی و تکوینی اعمال بوده و برای آنها مقصدی غیر از نفسِ مجازات قابل تصور نبوده و حقیقی و ثابت است