ملک مشاع

ملک مشاع

ملک مشاع

به ملکی گفته می شود که در مالکیت چند شریک، و بين آنها مشترک است(عبارت حقوقی آن:اجتماع حقوق مالکین متعدد در مال یا شیئ واحد به نحو اشاعه) .

در صورتی که شركا
با هم برای پایان دادن به شراکت توافق نداشته باشند ،ناگزیر کسانی که  تصمیم به جدایی سهم خویش  دارند، باید به اداره ثبت یا دادگاه مراجعه کنند
(چنانچه ملک سابقه ثبتی داشته باشد ،ابتدا به اداره ثبت مربوطه،و چنانچه فاقد سابقه ثبتی باشد، مستقیما از طریق دفتر خدمات قضایی به  دادگاه حقوقی مراجعه کنند)، و موضوع دادخواست آنها نیز می بایست: 

  تقاضای افراز ملک مشاع باشد،وچنانچه ملک  به تشخیص اداره ثبت، و نهایتا دادگاه،غیر قابل افراز(تفکیک سهام ملک به قدر سهم هر شریک)،باشد، 
دستور فروش ملک مشاع صادر میشود.

در فرض تقاضای فروش ملک مشاع، یاتقاضای صدور دستور فروش، قاضی پس از رسیدگی و احراز مالکیت شرکا، وخوانده قرار داده شدن سایر شرکا، دستور فروش صادر می کند.
 در مرحله ی اجرا ،با ارجاع امر به کارشناس ،قیمت ملک مشخص شده، و کل آن به فروش گذاشته می شود، و وجه حاصل از فروش، به حساب صندوق دادگستری واریز می گردد، و طبيعتا هر یک از شرکا حق مطالبه سهم خود از مبلغ حاصله را دارد.