چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم ؟

چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم ؟

چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم ؟


چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم ؟


بیمه تنها خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند.

 در حالی که در عرف جامعه ی ما ،خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.

طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، هر کس به دیگری چه به صورت عمد یا غیر عمد( خواه مباشرتاًو یا به تسبیب )،خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت است. 
در این راستا ،شخص متضرر می‌بایست برای تامین دلیل و برآورد خسارت ناشی از افت قیمت، به شورای حل اختلاف مراجعه کند.
 پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.


بعد از برآورد خسارت، با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه ی خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر، تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود، با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه ،و چنانچه کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.


برچسب ها :