مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید

مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید

مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید

مهریه قراردادن خانه‌‌ای که شوهر در آینده خواهد خرید، باطل است: 
سوال:آیا ذکراین شرط در عقدنامه که در صورت خانه دار شدن زوج، سه دانگ خانه به عنوان مهریه بنام زوجه انتقال داده شود اعتبار دارد؟
پاسخ:مالی که  وجود ندارد، و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود، و چنین شرط مبهمی باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده ی نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ مثلا طی شش‌ماه آینده. همچنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید،از جهت مشخصات ،و یا حداقل بها، معلوم باشد،به این ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت (با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنین مهلت زمان انجام شرط) ، درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد این شرط، لازم است.