چک ضمانت

چک ضمانت

چک ضمانت

✴️چک ضمانت✴️
 
🔴وقتی قراردادی بین دو نفر بسته می شود که موضوع آن انجام کاری است، همیشه این ترس وجود دارد که متعهد وظیفه اش را به درستی انجام ندهد، یا در انجام وظیفه خود تاخیر کند در این صورت برای تضمین حسن انجام کار چک ضمانت از متعهد گرفته می شود.
🔺اگر صادرکننده (متعهد)، به تعهد خود عمل کند، در پایان انجام کار می تواند چک خود را پس بگیرد. همچنین دارنده چک نیز در غیر از مورد “عدم انجام کار” نمی تواند مبلغ چک را وصول کند.  چنانچه متعهد به تعهد خود عمل نکرد، دارنده می تواند مبلغ چک را وصول کند، در غیر اینصورت خیانت در امانت محسوب میشود،در چنین مواردی می بایست قرارداد ضمانت ،با ذکر شماره و خصوصیات چک منعقدشده،و عبارت سپرده شده بودن مشروط چک برای حسن انجام کار در قرارداد ذکرشده و همچنین نوشته شودکه هنگام بروز اختلاف، قانونا اثبات عدم انجام تعهد  بر عهده کارفرما یا گیرنده چک خواهد بود،وتا قبل از اثبات قصور متعهدحق اجرای چک را نداشته باشد،،،
🔻نحوه تنظیم چک ضمانت مانند سایر چک ها است و از این جهت فرقی با سایر چک ها ندارد ،اما از آنجایی که پرداخت آن مشروط به عدم انجام تعهد است ،از چک های حقوقی محسوب شده و وصف کیفری ندارد