انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

انتقال نامشروع و غیرقانونی هرنوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد، چه منفعت آن) توسط اشخاص،اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، به منظور به دست آوردن منافع مادی به صورت ناروا،  جرم انتقال مال غیر است.
 ماده یک قانون مجازات انتقال دهندگان مال غیر مقرر کرده: 
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند،کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی(اکنون بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری) محکوم می شود.
همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
 اگر مالک  از وقوع معامله مطلع شده، و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده، و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد(از جهت جنبه عمومی جرم )، هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید بدهند، و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.
انتقال مال غیر ،جرم مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد، اما مجازات این دو جرم یکسان است.
نکته:
بر اساس مقررات جدید در قانون مجازات اسلامی،چنانچه مبلغ کلاهبرداری ، و جرایم در حکم آن،تا صد میلیون تومان باشد ،از جرایم قابل گذشت است،و بیش از نصاب مذکور ،غیر قابل گذشت است،یعنی در نصاب بیش از صد میلیون تومان ،گذشت شاکی صرفا موجب تخفیف مجازات است ،اما موجب موقوفی کامل  تعقیب و محکومیت و مجازات نمی شود.