آثار حقوقی تغییر جنسیت؟؟

آثار حقوقی تغییر جنسیت؟؟

آثار حقوقی تغییر جنسیت؟؟

آثار  حقوقی تغییر جنسیت؟

تغییر جنسیت،هرگونه تبدیل،اصلاح و یا تغییری است که در جنس فرد به وجود آید، به طوری که وضعیت فعلی، از نظر زن یا مرد بودن، با حالت سابق او، متفاوت باشد،
 تقاضای تغییر جنسیت باید با رعایت تشریفات قانونی ،و از طریق دادگاه خانواده باشد.
برای صدور رای تغییرجنسیت، نظر پزشکی قانونی اخذ میشود،
شخص متقاضی باید به مدت یک سال جلسات روان درمانی را تحت نظر روانپزشکی بگذراند،که ۶ ماه از این مدت را می بایست در قالب جنس مخالف زندگی و رفتار کند.

پس از صدور حکم و تغییر جنسیت؟
نام شخص باید تغییر کند.
اگر متاهل باشد، ازدواجش باطل میشود.
طبق جنسیت جدید باوی رفتار شود.

تغییر جنسیت زنان متاهل:
اگر تغییر جنسیت پیش از نزدیکی باشد، مهریه به وی تعلق نمیگیرد.
اگر تغییر جنسیت پس از نزدیکی باشد ،.مستحق مهریه است
چون نکاح باطل شده، نفقه ای ندارد.

تغییر جنسیت مردان متاهل:
نفقه فرزندان خود را باید پرداخت نماید.
در صورت مطالبه مهریه، مهریه همسر سابقش را می بایست پرداخت نماید.

ارث: 
در ارث بردن، جنسیت موجود در زمان فوت متوفی ،ملاک است،
مگر در مورد پدر و مادر ،که تغییر جنسیت آنها تاثیری در ارث بردن آنها از فرزندشان ندارد.