مستاجر در صورت وجود شرایط زیر می تواند قرارداد «اجاره »را فسخ کند:

مستاجر در صورت وجود شرایط زیر می تواند قرارداد «اجاره »را فسخ کند:

مستاجر در صورت وجود شرایط زیر می تواند قرارداد «اجاره »را فسخ کند:

مستاجر در صورت وجود شرایط زیر می تواند قرارداد «اجاره »را فسخ کند:
۱ _در صورتی که مال مورد اجاره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد.

۲_در مواردی که در قرارداد اجاره برای مستاجر حق فسخ قرارداد داده شده باشد.
۳_چنانچه تمام یا قسمتی از مال مورد اجاره در معرض خرابی قرار بگیرد، به نحوی که دیگر نشود از آن استفاده کردن وقابل تعمیرنیز نباشد.