در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود؟

در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود؟

در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود؟

در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود؟

۱_ در صورتی که ملکی برخلاف قانون ثبت شده باشد.
۲_ در صورت وقوع تعارض در اسناد مالکیت ،چنانچه  دارنده سند معارض به دادگاه دادخواست دهد.

۳_در موردی که اشتباهی در عملیات مقدماتی ثبت رخ داده باشد، و این اشتباه وارد سند شود و هیأت نظارت ثبت، آن را مخل به حقوق دیگران تشخیص دهد.

۴_در موردی که در عملیات تفکیک املاک مجاور یا مشاعی، اشتباهی رخ داده، و وارد سند شود، و مخل به حقوق دیگران باشد.

۵_در موردی که متصرف ملک و دارنده سند عادی، تقاضای سند رسمی نماید (بند ۶ ماده ۱۴۷قانون ثبت اسناد و املاک).