شرایط دریافت حقوق بیکاری

شرایط دریافت حقوق بیکاری

شرایط دریافت حقوق بیکاری

شرایط دریافت حقوق بیکاری 
:
۱/بیمه شدگان، باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند. 

۲/فرد بیکار، از تاریخ بیکاری، ظرف پانزده روز، و حداکثر یکماه به شرط داشتن عذر موجه، به هیات های حل اختلاف اداره کار مراجعه، تا پس از طی مراحل قانونی به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حقوق معرفی شود.
یادآوری می شود چنانچه بیمه شده از تاریخ بیکاری، بیش از یک ماه به اداره کار مراجعه نکند، مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی شود