شهادت_شهود:

شهادت_شهود:

شهادت_شهود:

شهادت_شهود:
🔴در شهادت گواهان و اظهارات مطلعین دقت کنیم که مقدمات شهادت بایستی رعایت شود،از جمله حتی الامکان وضو بگیرد ،  
حتماً قسم بخورد ، آنکه شهود بیرون باشند، اینکه تک تک بیایند داخل و بیرون نروند تا شهادت همه  تمام شود، و آنکه اصحاب دعوا بیرون نروند چون نقاط ضعف شاهد را بیرون از دادگاه اطهار می کنند و شهود دیگر  اصلاح می کنند و احقاق حق از مسیر خارج میشود ،بایستی اصرار کنیم و رودربایستی نداریم؛ پافشاري کنیم که شهود متفرق نشوند و به هم  اطلاع دهند .  


گاهی فرصت داده می شود که خودمان از شاهد سؤال کنیم ، با شاهد هیچگاه وارد بحث نشویم ،از طریق قاضی از شاهد سوال کنیم، اگر بحث بالا  گرفت،به شاهدبگوئیم  با دادگاه حرف بزنید و من کاري با شما ندارم ،قبلاً بایستی با شاهد  حرف بزنیم،  
 آیا حرفهایش قابل استناد است یا خیر ؟ و به این امید  نباشیم که شخصی که در حضور ما حرف می زند ،  در دادگاه هم خوب شهادت خواهد داد، ممکن است  پرت و پلا بگوید،  در موارد اشکال بر شاهد طرف مقابل ،بایستی موارد جرح را در صورتجلسه قید شود ،،،،،